*******************************

****************

هر وقت با دسته گلی امدم به سراغت اتش عشقم را خاموش كردی و مرا پس زدی؟

**************

****************************

http://www.myup.ir/images/76625360232460722947.jpg

****************

******

***

ولی شاید این برای هر دوی ما بهتر باشد

http://www.myup.ir/images/99544632904911104261.jpg

****************************

*********

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اما بازم تردید دارم درست است یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟