تبلیغات
وبلاگ دل شكسته ها - اس ام اس خداحافظی بسیار جالب همراه با شكلك
برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه كنید....

|””””””””””|_:!””-.,
“@@”””””” “”@”‘

ده تن آجر فداى زیربناى وجودت.


 

/????????\ _
‘-۰۰——۰۰-’
 

پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت!!‎ ( ‘_’ )
‎ 
&— | —&

_| |_
BIYA
BAGHALAM
(‘،’)
‏.<) (>
‏ .! !
خب چیه؟
دلم واست تنگ شده
دارم نگات میکن
۩
۩¸۩
۩¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩
۩¸…………..¸۩
۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩
۩۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸۩۩۩
۩۩۩¸۩۩۩
۩۩۩¸۩۩۩
۩۩۩¸۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩۩
۩۩۩۩۩
۩۩۩۩
۩۩۩۩
۩۩۩۩
۩۩۩۩۩ 

 

[{}]
[{}]
[}}}}[{}]{{{{]
[{}]
[{}]
( /;-;\ )
‘-)•••(-’
(••••)
)•••(
(••••)
(\.)•••(./)
\\(•••)//
(\_(\____/.|]-[|.\____/)_/)
korosh73
//'''''''//''''''[- ^ -]”””\\”””’\\
\\…..\)……] || [......(/.....//
\) ] || [ (/
|\_°_/|
[|\_/|]
[|[;]|]
[|;;;|]
;;;;;]|]
;;;;;¤]|]-
;;;;;[¤]|]–
;;;;;|[¤]|]—
;;;;;[|[¤]|]|—|
;;;;;[|[¤]|]|—|
;;;;[|[¤]|/—/
;;;[|[¤]/—/
;;[|[¤/---/
;[|[/---/
[|/---/
[/---/]
/—/|]
/—/]|];
/—/¤]|];;
/—/[¤]|];;;
/—/|[¤]|];;;;
|—|[|[¤]|];;;;;
|—|[|[¤]|];;;;;
—[|[¤]|;;;;;
–[|[¤];;;;;
-[|[¤;;;;;
[|[;;;;;
[|;;;;;
[;;;;;]
;;;;;|]
;;;;;]|]
;;;;;¤]|]-
;;;;|[¤]|]–|
;;;;|[¤]|]–|
;;[|[¤]|]-/
;[|[¤]|]/
[|[¤]|]
\\¤//
\|/
V

 

 

In B
o
o
o
……. o o o o
……. ..o 0 o
……. o o
……. o o
s…….

Male toe.
.+””+.+””+.
+ ………… +
“+……. .+”
“+.+”

.___\??/__
.-O—-O-’- ‘
دربست،مخلصتم
 
\/\/
(=’o’=)
_._- .
(“)(“)
من پیشی ملوسم، اومدم تورو ببوسم!
\
}__{
(█▓)
(█▓)
(█▓)
(█▓)
(█▓)
}█▓{
====۩¤•|¸,۩¤°†°¤۩,¸|•¤۩====
EXCALIBUR
๑,¸_}|.|{_¸,๑
\{ |.| }/
\}|.|{/
\{ |.| }/
\)|.|(/
\( |.| )/
\)|.|(/
\( |.| )/
\)|.|(/
\( |.| )/
\)|.|(/
\( |.| )/
\)|.|(/
\( |.| )/
\)|.|(/
\( |.| )/
\)|.|(/
\( |.| )/
\)|.|(/
\( |.| )/
\)|.|(/
/\
۞
¤۩¤
¸,¤°´’`°¤,¸
(¯`’•´’`۩´۩`۩´’`•’´¯)
/●۞●۞●۞●۞●۞●\
ஜஜ´’`۩۩´’`ஜஜ
\\\|///
۰( • • )۰
(_)
o╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═� ��o
o║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩� ��o
o╚══╩۰oo ╩═╩═۰oo╩═╝o
I██████I
I██I██I
I█I I█I
ooO Ooo

………….………….………….……….!
………….…………. …………!
………….………….!
…………!
کجا کجا؟
این پله ها میرسه به پشت بوم
.
.
.
.
.
.
بچه نشی از دوری من بری خود کشی کنی

 

 

\\/…………….\//
\\~/…………..\~//
\\~~ /………..\ ~~//
\\~~~~/_.\/._\~~~~//
\\ ~~~~~ ██ ~~~~~ //
((~~~~~~ |-| ~~~~~~))
//~~~~~_|-|_~~~~~\\
//~~~~\..|-|../~~~~\\
//~~~\…|-|…/~~~\\
//~ \…..██…../ ~\\
//\…….██……./\\
██
██
██
\╬╬/
/╬╬\
\╬╬/
/╬╬\
/_\

 

 

 

/¯’¯’¯\
/◦▓▓▓▓◦\
\——-/
\◦===◦/
_____)¯¯¯¯(_____
/⊶–\\—-//–⊷\
/—-|╬ ╬|—-\
|—-|╬╬╬╬╬╬|—-|
|—-/╬╬╬╬╬╬╬╬╬\—-|
|⊶–\╬╬╬╬╬╬╬╬╬/–⊶|
\.’^\\╬╬╬╬╬╬╬╬//^’./
\\_.-.╬╬╬╬╬╬╬.-._//
`\-\—-\-..-’—–//`
//’–\.–`\./–’\\
||—-|`\\\|—-||
||—-|-.▓.-|—-||
\|⊶__.’-.▓.-’.__⊶|/
|——.▓.——|
|–▐____M____▌–|
|——█——|
|.-==-.█.-==-.|
<.—-.█.—-.>
\’=◉=’/█\’=◉=’/
|—-/ █ \—-|
|—-| █ |—-|
|—-| █ |—-|
|—|| █ ||—|
/-╳-.’. █ .’.-╳-\
/—-/…█…\—-\
(___.’…..▼…..’.___)

 

____#########
___############
__###############
__################
_##################_________####### ##
_##################______#############
__##################_____##############
___##################__################
____##################################
______############ عاشقانه #############
_______###########دوست دارم###########
________###########################
__________########################
___________######################
____________###################
_____________################
_______________############
________________##########
________________########
_________________######
__________________####
__________________###
___________________#
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´ ´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´ ¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´¶
´¶´ ´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´ ´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´ ¶¶¶¶´´ ´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ¶´ ´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´ ¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´ ´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶ ´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´ ´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´ ´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´ ´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶ ¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´ ¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶ ¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´ ´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´ ´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
. . . .. . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶
. . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶
. . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
. . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
. .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
. .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶
. .¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶.
. . ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶.
. . .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶.
. . . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶.
. . . . .¶¶¶¶¶¶¶.
. . . . . . . . .¶¶.
. . . . . . . . ¶¶.
. . . . . . . .¶¶.
. . . . . . .¶¶.
. . . . . . . ¶¶.
. . . . . . . ¶¶.

__________________#*______*#
________________##_________##
_______________###*_______*###
____________*#####_________#####*
__________*######__________######*
________*#######____________#######*
_______*########.__________.########*
______*#########.__________.#########*
______*######*###*_______*###*######*
_____*#########*###____###*#########*
____*##########*__*####*__*##########*
__*###########_____*_*______###########*
_############_______________############
*##*#########_______________#########*##*
*_____########______________########____*
_______#######______________#######
________*######____________######*
_________*#####*__________*#####*
___________*####*________*####*
_____________*####______####*
_______________*##*____*##*
_________________*##__##*
__________________*####*
_________________.######.
_______________.#########*
_____________.############*
_____________#####*___*#####